Giới thiệu sản phẩm

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ ngắt nước | Water drip line

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Nẹp ốp góc | Corner-Bead

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ âm tường V | V-Groove

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ âm tường U | U Groove

Sản phẩm được yêu thích

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Nẹp ốp góc âm | Inter Bead

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Nẹp trần chử Z | Z bead

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Nẹp chặn vữa | Plaster Stop

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ âm tường U | U Groove

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ âm tường V | V-Groove

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Nẹp ốp góc | Corner-Bead

Danh mục sản phẩm

Bài biết mới